Ważne początki – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Kraków

Jak wynika z licznych, prowadzonych na szeroką skalę badań, jednym z najważniejszych etapów nauki są jej najwcześniejsze fazy. Właśnie wówczas kształtują się w dziecku nawyki na całe dalsze życie. Edukacja przedszkolna powinna przebiegać w ścisłej współpracy placówki edukacyjnej z domem rodzinnym wychowanka – ta metoda pozwala na odpowiednio wczesne wychwycenie ewentualnych problemów, jak opóźniony rozwój mowy czy agresja i opracowania skutecznych sposobów ich rozwiązywania.

 

 

Edukacja wczesnoszkolna to lata, kiedy dzieci nabywają i utrwalają umiejętności czytania, pisania i liczenia, uczą się odczytywania zegara, opanowują posługiwanie się kalendarzem oraz wyrabiają nawyk systematycznej pracy. Równie ważna jest przeprowadzana wówczas socjalizacja i pogłębianie zdolności do współpracy w grupie, np. dzięki zadaniom wykonywanym przez dzieci w parach i zespołach. Jest to też czas pierwszych dalszych wycieczek, kiedy to cała klasa jedzie zwiedzać ważne historyczne miejsca, jak Kraków, chodzi na atrakcyjnie przygotowane zajęcia muzealne, odwiedza teatr (również od zaplecza).